Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dien 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling oncassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat bedrijf prevaleren.